Fyzikální praktikum

Štúdium harmonických kmitov mechanického oscilátora pdf
Štúdium prúdenia viskóznej kvapaliny trubicami kruhového prierezu pdf
Štúdium kmitov viazaných oscilátorov pdf
Kalibrácia odporového teplomera a termočlánku – fázové prechody pdf
Meranie modulu pružnosti v ťahu pdf
Rýchlosť šírenia zvuku pdf
Meranie viskozity pdf
Meranie momentu zotrvačnosti kolesa pdf
Štúdium otáčania tuhého telesa pdf
Meranie tiažového zrýchlenia pdf
Meranie odporov pdf
Meranie malých odporov pdf
Meranie osciloskopom pdf
Meranie účiníku pdf
Meranie impedancie rezonančnou metódou pdf
Charakteristiky termistora pdf
Hallov jav pdf
Relaxačné kmity pdf
Prechodové javy v RLC obvode pdf
Meranie intenzity magnetického poľa suosých kruhov pdf
Meranie parametrov zobrazovacích sústav pdf
Meranie fotometrického diagramu. Fotometrické veličiny a ich jednotky. pdf
Overenie Fresnelových vzorcov pdf
Štúdium polovodičového GaAS/GaAlAs lasera pdf
Meranie absorpcie svetla pdf
Laserová dopplerovská anemometria pdf
Meranie indexu lomu Jaminovým interferometrom pdf
Stavba Michelsonovho interferometra pdf
Štúdium polarizácie svetla pdf
Jednoduché aplikácie interferenčných javov pdf
Spektometria žiarenia alfa pdf
Simulácia prechodu častíc hadronovým kalorimetrom pdf
Meranie uhlového rozdelenia fotónov z anihilácie elektrón-pozitrónového páru pdf
Absorpcia beta žiarenia. Určenie energie beta-rozpadu meraním absorpcie emmitovaného žiarenia pdf
Určenie merného náboja elektrónu z charakteristík magnetrónu pdf
Štúdiumm statických javov pri jadrovom rozpade GM detektorom pdf
Štúdiumm atómových emisných spektier pdf
Meranie rezonančného a ionizačného potenciálu ortuti. Franck-Hertzov pokus pdf
Zeemanov jav pdf
Štúdium röntgenových spektier pdf